KVKK-AYDINLATMA METNİ

Anasayfa | Kurumsal | KVKK-AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ATLASCert® tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.
Bu kapsamda ATLASCert®; ilgili Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Bu metnin hedef kitlesi, ATLASCert® tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler, burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

Veri Kategorileri

Müşteri

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No,
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon, ikamet adresi, iş adresi

Çevrimiçi/Telefonla İrtibat Kuran Ziyaretçi

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı,
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon, ikamet adresi, iş adresi

Fiziksel Ziyaretçi

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı,
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon, ikamet adresi, iş adresi
 • Görsel Bilgi: Kamera Kaydı (CCTV)

Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı (Dış Kaynak Personeli) veya Yetkilisi

 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı,
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon, ikamet adresi, iş adresi
 • Görsel Bilgi: Kamera Kaydı (CCTV)
 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları & Hukuki Sebepleri

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz,
 • ATLASCert®; tarafından sunulan hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, ATLASCert® ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • ATLASCert® tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Kullandığımız alanların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • ATLASCert® kurumsal web sayfasının kullanılması sureti ile kimlik ve iletişim bilgilerinin tarafımıza aktarılması. 
 • ATLASCert® telefonları üzerinden gerçek kişi kimlik ve iletişim bilgilerinin tarafımıza aktarılması

Kişisel Verilerin Toplanma & Saklanma Yöntemi

 • ATLASCert® ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.
 • Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
 • Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Korunması Amacıyla Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

 • Kişisel verilerin alındığı kurumsal web sitelerimiz ve portallarımız SSL ile korur,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi tedbirleri almaktadır.
 • Matbu ortamdaki kişisel verilerin, kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesi sağlamaktadır.

 Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere teknik uzmanlarımıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde yukarıda belirtilen amaçlarla hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK’ nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ATLASCert’ e iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya atlascert@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu : ATLASCert®
WEB Sayfası       : www.atlascert.com.tr
E-Mail                   : info@atlascert.com.tr
Kep Adresi          : atlascert@hs01.kep.tr
Adres                    : Pelit Plaza Yaşamkent Mh. 3250.Cd. No:6A / 86 A blok Kat:13 Yaşamkent / Ankara