ELEKTRİKSEL TESTLER

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | ELEKTRİKSEL TESTLERToprak direncinin tespiti
Toprak direncinin doğru bir biçimde tespiti, sağlıklı çalışan topraklama sistemlerinin dizaynı için zaruridir. Toprak direncinin belirlenmesini etkileyen hususlar aşağıda sıralanmıştır;
01.   İletken elektrotun direnci,
02.   Elektrot yüzeyi ile onu çevreleyen toprağın temas direnci,
03.   Toprağın öz direnci.
İletken elektron direnci ihmal edilebilecek seviyelerdedir. Bundan dolayı elektrotun toprak direnci; elektrotun etrafındaki toprağın direnci ile elektrotun şekline bağlıdır. Pratikte direnç; elektrotun çevresindeki dar hacimde kalan bölgede oluşmaktadır. Bu nedenle geniş alanları kaplayan topraklama sistemleri için, çalışma yapılan alanın büyük bir kısmı değerlendirilmeli ve topraklama direnç değerleri belirlenmelidir.

topraklama testi


Toprak öz direnci; toprağın tipine, sıcaklığına, rutubetine, tuz oranına bağlıdır bu nedenle her tesis için toprak direnç değeri değişkendir (ölçüm esnasındaki çevre, mevsim koşulları). Ölçüm anına ilişkin çevresel koşullar raporlarımızda belirtilmek sureti ile, raporları talep eden teknik ekiplere değerlendirme imkanı sağlanmaktadır ancak yine de elde edilen veriler %15-20 tolerans değerleri içinde ele alınmalıdır.
Toprak direnci ölçüm metotlarımız aşağıda sıralanmıştır;
01.   BGDM (Basit Gerilim Düşümü Metodu)
02.   %61,8 metodu
03.   Dört nokta metodu
04.   Kesişen doğru metodu
05.   Eğim Metodu

Ölçüm metotlarının değerlendirilmesi
BGDM ile %61.8 metodu simetrik topraklama sistemlerinde yapılan ölçmelerde kullanılması en uygun metotlardır. Dört nokta metodu, kesişen doğru metodu ve eğim metotları simetrik olmayan sistemlerde kullanılmaktadır. Temel olarak BGDM baz alınmaktadır. Dört nokta metodu yapılan ölçme sonuçlarının R=(-0.1187)R1-(0.4667)R2+(1.9816)R3-(0.3961)R4 denkleminde yerine konulması ile toprak direnç değeri  belirlenmektedir. Simetrik olmayan topraklama sistemleri için geliştirilen diğer metotlarda ölçülen değerin tekrar işlenmesi ile bulunan P noktasından yeni ölçüm yapılması esasına dayanmaktadır.

       Toprak direnci ölçümünde kullanılan test ekipmanlarının kalibrasyon raporlarını lütfen talep edin ve değerlendirin.
Ölçümü gerçekleştiren teknik personelin yeterliliğine ilişkin TOPRAKLAMA YETKİLENDİRME BELGESİNİ mutlaka talep edin.
 
Topraklama sistem direncinin tespiti

Elektrik sistemi topraklama direnç değeri, sistemin sağlıklı çalışması ve güvenliğin tesisi için önem arz etmektedir. Bu konu ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ içinde belirtilmiş ve ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA YÖNETMELİĞİ ile detaylandırılmıştır.
Topraklama direnç ölçümlerinin ilk işletmeye alma öncesinde yapılması ve raporlanması yeterli değildir. Topraklama iletkenleri ve elektrotları, çevresel etkiler, toprak içeriği vb nedenlerle korozyona uğramakta ve özelliklerini yitirmektedir. Ayrıca binalarda gerçekleştirilen bakım, onarım ve revizyon çalışmaları neticesinde hatalı bağlantılar yapılabilmekte ve güvenlik için tesis edilen topraklama sistemi etkinliğini yitirebilmekte hatta tehlike arz eder duruma gelebilmektedir. Bu nedenle ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA YÖNETMELİĞİ içinde belirtildiği şekilde,  periyodik olarak test edilmeli ve kusur tespiti halinde zaman kaybetmeden kusurlar giderilmelidir.

Tesis tipi/özelliği    Test periyodu
Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri   2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları 5 yıl
Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri 1 yıl
Sabit olmayan tesisler için 6 ay
Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerin mevcut olduğu tesisler 1 yıl
Islak ortamların söz konusu olduğu tesisler 1 yıl

 
Topraklama direnç ölçümleri aşağıda belirtilen noktalardan gerçekleştirilmekte ve raporlarda ölçüm noktaları belirtilmektedir.
01.   Bina/işletme ana pano topraklama barası
02.   Bina/işletme ana pano metal gövdesi
03.   Tali tablo topraklama baraları/metal gövdeleri
04.   Elektrikli ekipman metal gövdeleri  
05.   Elektrik temasının mümkün olduğu her türlü iletken sabit yüzey (Isı merkezi kazan yüzeyleri vb.)
06.   Statik yüklenme sonucu risk teşkil eden yüzeyler (ısı merkezi kazan bacaları, doğalgaz boruları vb.)
07.   Paratoner hattı
08.   Jeneratör topraklama sistemi ve metal gövdeleri
09.   Elektrik prizleri

   Topraklama sistemlerinizin tamamının (işletme topraklaması, koruma topraklaması, paratoner topraklaması vb) birbiri ile ilişkilendirilerek potansiyel olarak dengelenmesi sağlanmalıdır.
Elektrik panolarında KAÇAK AKIM RÖLESİ ya da TROIDAL+AÇTIRMA BOBİN sistemi tesisini sağlamanız önem arz etmektedir. Aksi takdirde yangın, çarpılma riskinin minimizasyonu söz konusu değildir. Topraklama hattının direnç değeri pek çok yerde, toprak özgül direnci ve çevresel koşullar nedeniyle istenen seviyelere indirilememektedir. TOPRAKLAMA sisteminizi KAÇAK AKIM KORUMA sistemleri ile destekleyiniz!
Testler sonucunda elde edilen direnç değerleri, ölçüm yapılan hattın bağlı bulunduğu şalt ekipmanı (ŞALTER, SİGORTA vb.) açma akımı ve güvenli gerilim değeri (AC 50V) üzerinden belirlenen azami direnç değeri ile kıyaslanmakta ve uygunlukları sorgulanmaktadır.
Herhangi bir şalt elemanına bağlı olmayan metal gövdeler üzerinde yapılan ölçümler için azami direnç değeri 1W kabul edilmektedir. Bu değerin üzerindeki direnç değerlerinin düşürülmesi için çalışmalar gerçekleştirilmelidir.
 

Paratoner sisteminin tesis edildiği binalarda, yıldırımların neden olduğu aşırı akım tehlikelerinin bertarafı için tesisinizde alçak gerilim ve zayıf akım parafudrları tesis ediniz.Ölçümler;
Toprağa erişimin söz konusu olduğu sahalarda kazıklı topraklama megerleri kullanılmak sureti ile, Toprağa erişimin söz konusu olmadığı alanlarda (yüksek kotlarda yer alan ofis, konut vb.) kazıksız topraklama megerleri kullanılmak sureti ile gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Şu ana kadar tarafımızca yapılan ölçümler kazıklı-kazıksız topraklama megerleri ile yapılan ölçümler arasında %<10 farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçüm raporlarında kulanılan test ekipmanı modeli, özellikleri, kalibrasyon tarihleri ve hata sınıfları belirtilmektedir.
Ölçüm yapılan süreç çevre koşulları (yağmur, nem, sıcaklık vb.) topraklama direnç değerlerini etkilemektedir. Bu nedenle raporlarımızda ölçüme ilişkin çevre koşulları belirtilmektedir.

 Toprak direnci ölçümünde kullanılan test ekipmanlarının kalibrasyon raporlarını lütfen talep edin ve değerlendirin.
Ölçümü gerçekleştiren teknik personelin yeterliliğine ilişkin TOPRAKLAMA YETKİLENDİRME BELGESİNİ mutlaka talep edin.
Ölçüm sonucu uygun olmayan topraklama hatlarının, sistemlerinin tespiti halinde zaman kaybetmeden gerekli düzeltmeleri gerçekleştiriniz ve yeniden ölçüm talebinde bulununuz.

topraklama testi 


 


topraklama testi atlascerttopraklama testi atlascertElektrik sistem analizi

Ana kolon hatları yada belirleyeceğiniz linye hatlarına bağlanacak enerji analizörü ile elektrik sinyalleri ve tüketim verileri kayıt altına alınmakta ve aşağıda belirtilen hususları kapsayan detaylı raporlar hazırlanmaktadır. Kayıt süresi ve periyotları müşteri beklentilerine göre ayarlanmakta birlikte bu konuda herhangi bir kriterin belirtilmemesi halinde 24 saat 10 dakikalık periyotlar dahilinde kayıt tutulmaktadır.
topraklama testi harmonik ölçüm

·         Frekans Kontrolü :Sinyal frekansı takip edilmekte ve distorsiyon miktarı tespit edilmektedir.
·         Faz-Nötr Gerilim Kontrolü (VRMS) :Sinüs dalgasının etkin değerindeki değişim kontrol edilir. Faz-Nötr Gerilim etkin değeri , Ülkemiz için 220V kabul edilmektedir. İş bu etkin değer üzerinden tolerans (maksimum, minimum bozulma değerlerine olan % oranı) değerleri belirlenmekte ve raporlanmaktadır.
·         Faz-Faz Gerilim Kontrolü (URMS) :Sinüs dalgasının etkin değerindeki değişim kontrol edilir. Faz-Faz Gerilim etkin değeri , Ülkemiz için 380V kabul edilmektedir. İş bu etkin değer üzerinden tolerans (maksimum, minimum bozulma değerlerine olan % oranı) değerleri belirlenmekte ve raporlanmaktadır.
·         Akım Etkin Değerinin Takibi (ARMS) :Hat akımlarındaki değişim gözlenmekte azami akım değerleri belirlenmekte ve raporlanmaktadır.
·         Harmonik bozulma (THD Total Harmonic Distortion) :Elektrik sinyalinin beklenen saf sinüs dalgasından sapma ölçütü olarak değerlendirilebilir. Bir başka değişle elektrik sistemine bağlı devre elemanlarının (SMPS devreleri, motor yükleri, bilgisayarlar vb.) meydana getirdikleri bozulmaların bileşimidir. Elde edilen veriler; ölçüm yapılan alana göre belirlenen IEC 61000 standart serisine göre değerlendirilir ve raporlanır.

topraklama testi pano kontrol
·         Akım Crest (Tepe) Faktörü (Acf) :Tepe faktörü yük tarafından çekilen anlık peak akımıyla RMS (Root Mean Square-bir tür ortalama) akımı arasındaki orandır. Çoğu elektriksel uygulamanın 1.4 tepe faktörü vardır. Bir yükün 1.4’ten fazla tepe faktörü olduğunda kaynak (UPS) yükün İstediği peak akımını sağlamak zorundadır. Eğer kaynak, akımı sağlayamazsa kaynak gerilimi aşırı tepe (peak) akımı tarafından bozulur. Bundan dolayı eğer bir UPS; yükün ihtiyacı olan tepe faktörünü sağlayacak kadar büyük değilse UPS’in çıkış dalga formu bozulacaktır.

topraklama testi elektrik pano kontrol·         Akım/Gerilim Dengesizliği (AUNB, VUNB) :Enerji sistemlerinde en çok karşılaşılan sorunların başında gelir. Özellikle iş merkezleri gibi 1 fazlı yüklerin çok olduğu yerlerde faz akımları eşit dağıtılamadığı için nötr üzerinden fazla akım akmasına, dolayısı ile nötr üzerinde gerilim oluşmasına ve fazla yüklü faz geriliminin diğer fazlara oranla düşmesine sebep olur. Eğer faz gerilimleri arasında bir dengesizlik olur ise bu durumda 3 fazlı yüklerde sorunlar yaşanabilir. Bunun en bilinen örneği 3 fazlı motorların verimsiz çalışması ve ekonomik ömürlerinin azalmasıdır.
·         Kısa Dönem Flicker (Kıprışma) :Gerilimin çok kısa süreler içinde devamlı olarak (periyodik) yükselip alçalması anlamına gelmektedir. Aydınlatma sistemleri ve hassas elektronik ekipmanlar üzerinde olumsuz etkileri söz konusudur.
·         K Faktörü :Harmonik akımlara bağlı olarak transformatörlerin nominal gerilim ve akım değerlerinde meydana gelen düşüşlerin belirlenmesine yarayan bir faktördür. Bir başka deyişle harmonik yüklerin mevcut olduğu tesisi besleyen transformatörün yüklenme kapasitesindeki düşüşü hesaplamak için kullanılan bir büyüklüktür.
·         Güç tüketimleri (Aktif kW-kWh, ReaktifkVAR-kVARh, GörünürkVA-kVAh) :Güç tüketimlerinin belirlenen periyotlarda kaydedilmesi ve raporlanması işidir. Anlık ve kümülatif olarak kayıt altına alınmaktadır.
·         Güç Faktörü (PF) :Kompanzasyon ihtiyacının belirlenmes yada mevcut kompanzasyon sisteminin performansının kontrolü için gerçekleştirilmektedir. Aktif gücün, görünür güce oranını (P/S=cosq) ifade etmektedir. Başarılı bir kompanzasyon sistemi için güç faktörünün ~1 olması beklenir.


Paratoner sistem kontrolleri


İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  (17.07.2013 / 28710) ve İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ (25.04.2014 / 28628) gereği; dış yıldırımlık sistemlerinin yılda en az bir kez muayene edilmesi, paratonerin ve toprak bağlantılarının uygunluğunun denetlenmesi gerekmektedir. Söz konusu kontrollere ilişkin kriterler aşağıda listelenmiştir.
o    TS EN 62305-1_Yıldırımdan korunma - Bölüm 1: Genel kurallar
Bu standart; yapıların yıldırıma karşı korunması için takip edilecek olan genel prensipleri kapsar.
 
o    TS EN 62305-2_ Yıldırımdan korunma - Bölüm 2: Risk yönetimi
Bu standart, toprağa düşen yıldırımlardan dolayı bir yapı için yapılacak risk değerlendirmesine uygulanır.
 
o    TS EN 62305-3_Yıldırımdan korunma - bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike
Bu standart, bir yapının yıldırımdan korunma sistemi (LPS) vasıtasıyla fiziksel hasara karşı korunması ve bir LPS’ nin yakınında oluşan dokunma ve adım gerilimlerinden dolayı canlılara vereceği yaralanmadan korunması ile ilgili özellikleri kapsar (EN 62305-1).
o    TS EN 62305-4_Yıldırımdan korunma - Bölüm 4: Yapılarda bulunan elektrik ve elektronik sistemler
Bu standart, bir yapı içinde yıldırım elektromanyetik darbesinin (LEMP) sebep olduğu kalıcı arıza risklerini azaltmak için elektrik ve elektronik sistem koruma tedbirlerinin (SPM) tasarım, tesis, muayene, bakım ve deneyleri ile ilgili bilgileri kapsar.

topraklama testi pratoner parafudr yıldırım
 

Söz konusu standartlar kapsamında gerçekleştirilen kontroller özet olarak; 2007 yılında yürürlükten kaldırılan TS622 standardı ile birlikte kullanımı yasaklanan radyoaktif paratonerlerin yerini alan aktif paratonerlerin; yapı kriterlerine göre uygunluğunun sorgulanması, fonksiyonel kontrollerinin yapılması, topraklama hat direncinin belirlenmesi ve raporlanması işidir.


Katodik Koruma Ölçümleri


Toprak altında kalan metal elemanlar/yapılar elektrokimyasal reaksiyonlar nedeniyle korozyona uğramaktadır. Katodik koruma metallerin söz konusu korozyondan korunması için en etkili yöntemdir.  Bu işlemin temeli elektrokimyasal korozyon mantığına dayanmaktadır. Buna göre elektrokimyasal hücreden (elektrik akımının oluşmasına neden olan sistem) tek akım geçtiğinde; anotta korozyon, katotta ise buna eşdeğer redüksiyon meydana gelir. Anlaşılacağı üzere korozyon sadece anot yapıda meydana gelmektedir. Bu mantıkla korunmak istenen anot yüzeyler katot haline getirilebilirse korozyon önlenmiş olacaktır. Bunun tesisi için korunmak istenen metal yapıya kendisinden daha negatif bir metal bağlanmalıdır. İşte bu çalışma ile metal yüzeylerin katot haline getirilmesi işlemine katodik koruma adı verilmektedir.
Oluşturulan yapay pil sisteminde, dışardan müdahale ile sisteme ilave ettiğimiz galvanik anot, elektrokimyasal reaksiyon nedeniyle beklendiği üzere çözünecek, kütle kaybına uğrayacaktır. Metal yüzeylerin korunmaları, iş bu ilave anodun kütlesel sürekliliğinin sağlanması ile mümkün olabilir.
Katodik korumaya ilişkin testler; yapay olarak oluşturulmuş elektrokimyasal sistemin etkinliğinin tespitini sağlamaktadır.
Katodik korumanın tesis edilmemesi yada etkinliğini yitirmesi;  çevre kirliliği, ürün kaybı, ürünün kirlenmesi ve verim kaybına neden olacaktır. Bu kapsamda katodik koruma sağlanan örnek yapılar;
·         Yer altı yakıt depolama tankları,
·         Toprak seviyesindeki tank tabanları,
·         Yakıt ve petrol dağıtım sistemleri,
·         İçme suyu dağıtım sistemleri,
·         Doğalgaz dağıtım sistemleri,
·         Sıkıştırılmış hava dağıtım sistemleri,
·         Yangın sistemleri,
·         Kanalizasyon sistemleri,
·         Deniz rıhtımları ve iskele kazıkları.
olarak sıralanabilir.
topraklama testi doğalgaz
 

Katodik korumanın tesisine ilişkin kriterler TS 9234, TS 5141 EN 12954 standardında tanımlanmıştır.
TS 9234_Katodik koruma- Galvanik anotlar
Bu standard, zemin veya sulu çözeltiler içindeki demir ve çelik yapıların katodik koruma sistemlerinde akım üretmek üzere kullanılan galvanik anotları kapsar.
TS 5141 EN 12954_Katodik koruma - Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için - Boru hatları için genel prensipler ve uygulama
Bu standard gömülü veya suya daldırılmış metal yapılar üzerinde dışarda elektrik enerjisi katkısı ile ve olmaksızın korozif reaksiyonlara karşı bir katodik koruma sisteminin tesisi için genel prensipleri kapsar.
Tesis edilmiş olan katodik koruma sistemlerinin kontrolleri ve testleri iş bu standart kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.
 
Not: HAM PETROL VE DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN YAPIMI VE  İŞLETİLMESİNE DAİR TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ (4 Temmuz 2014  / Sayı : 29050) gereğince katodik koruma sistemlerinin yılda en az bir kez test/muayene edilmesi gerekmektedir.
Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa tabi faaliyetler kapsamına giren BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı, inşası ve güvenli işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Alçak Gerilim Cihazları (Low Voltage Directive – LVD) Elektriksel Güvenlik Testleri
2006/95/EC ve 2006/42/EC direktifi kapsamına giren cihazların elektriksel riskler taşıyıp taşımadıklarının tespiti maksadı ile gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen testlerdir;
Not: Söz konusu testlerin tamamı pasif şartlarda (cihazlar şebekeden izole edilir.) gerçekleştirilmektedir.
topraklama testi elektirik panosu

İzolasyon Testleri: Elektrik akımı taşıyan izole sistemler ile cihaz, makinelerin gövdeleri arasındaki direncin tespiti maksadı ile gerçekleştirilmektedir. Söz konusu çalışma, ürün standartları bazında değişiklik gösterme ihtimali olsa da genel olarak 1 dk süre ile 500V DC gerilim altında gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Test sonucu elde edilen izolasyon direncinin 50MW’ un üzerinde olması beklenmektedir.
Yüksek Gerilim Testleri: Cihaz faz ve nötr bağlantılarına yüksek gerilim uygulanmak sureti ile gerçekleştirilen bir güvenlik testidir. Ürün standartlarına bağlı olmakla birlikte genellikle 5 sn süre ile 1000V – 1500V AC gerilim uygulaması sonrası dış metal aksamda indüklenen akım miktarının tespiti ve raporlanması işidir. İzolasyon test sonuçları ile bağlantılıdır, yani izolasyon direnci yüksek olan cihazlar için yüksek gerilim testlerinin başarılı sonuçlanması beklenmektedir.
İzolasyon problemi olan cihazlar için iş bu test fiziksel kusurların (elektronik ekipmanlarda, kablolarda ve bağlantılarda yanma vb.) ortaya çıkma ihtimali söz konusudur.
Yüksek gerilim testi sonrası, tespit edilen artık akım miktarının <0,2mA olması beklenmektedir.
Süreklilik Testi: Cihaz, makinelerin tesis edilen topraklama bağlantılarının sürekliliğinin ve direnç miktarının tespit işlemidir. Test probları; cihazların enerji kablosunda bulunan topraklama ucu ile cihaz metal gövdesi arasına yerleştirilmekte ve hat direnci tespit edilmektedir. Tespit edilen direnç miktarı, üzerlerinde otomatik sigorta vb. şal ekipmanları bulunan cihazlar için, şalt açma akımı üzerinden hesaplanan azami direnç değeri ile kıyaslanmaktadır. Üzerinde şalt ekipmanı bulunmayan cihazlar için ürün standartları, kullanım yerleri dikkate alınarak belirlenmektedir.
Gerilim Düşümü: Süreklilik test sonuçlarına bağlı bir kavramdır. Topraklama hattı direnç miktarının yüksek olması, artık gerilim miktarının artmasına neden olacaktır. Test sonuçları, cihaz kablo kesitlerine göre belirlenen gerilim düşümü değerleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır.

Denenen kolun en küçük etkin koruyucu iletken kesit alanı mm2 Ölçülen en büyük gerilim düşümü (V)
1 3,3
1,5 2,6
2,5 1,9
4 1,4
>6 1,0


 
Kaçak Akım Testi: Cihazın; tasarlandığı enerji altında çalışırken, dış aksamında oluşan artık akım miktarının tespiti ve raporlanması işidir. Kaçak akım miktarının 0,1 mA’ in altında olması beklenmektedir.
Fonksiyon Testleri: Cihaza ilişkin aşağıda belirtilen elektriksel verilerin tespiti yapılmakta ve raporlanmaktadır.
01-   Çalışma gerilimi ve toleransları (V - ±% tolerans)
02-   Frekans değeri ve toleransları (Hz - ±% tolerans)
03-   Çektiği akım miktarı (A)
04-   Çektiği aktif güç miktarı (Watt - kW)
05-   Çektiği görünür güç miktarı (VAR - kVAR)
06-   Güç faktörü değeri (cosq)
Söz konusu veriler aynı zamanda cihaz etiketleri üzerinde afişe edilmesi gereken teknik bilgilerdir.
Örnek Standartlar:
o   TS EN 60335-1_Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
o   TS EN 60204-1_Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - bölüm 1: Genel kurallar
o   TS EN 60598-1_ Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

 
Termografik İnceleme

Elektrik tesisatları ve elektriksel ekipmanlarda hatalı kablo, ekipman kullanımı, yanlış bağlantılar, kısa devre vb. etkiler vb. kusurlar sonucu aşırı ısınma vuku bulur. Termografik inceleme işte bu beklentilerin üzerinde ısınan hat, ekipmanların tespitinde en etkili yöntemdir.
 

termal pano görüntüleme
Yüksek hassasiyete sahip termal kameralar ve infrared ölçüm cihazları marifeti ile gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Termografik inceleme raporları, beklentilerin üzerinde ısınmış noktaları ve histogram eğrilerini içerecek şekilde düzenlenmektedir. Raporların incelenmesi esnasında skala değerlerinin dikkate alınması ve sıcaklık değerlerine denk gelen renklerin doğru bir biçimde yorumlanması önem arz etmektedir.