ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DUYURU

Anasayfa | Bizden Haberler |ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DUYURU

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine göre hazırlanan, mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunludur. Kanunu'nun geçici 6ıncı maddesi ikinci fıkrasında "(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olan veya yapı ruhsatı alınmış binalar hakkında 7nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren on yıl süreyle uygulanmaz." hükmü bulunmakta olup, 02.05.2017 tarihinden itibaren enerji kimlik belgesi mevcut binalar için de zorunlu hale gelecektir.
Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 25inci maddesinin onbeşinci fıkrasında "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." denilmekte olup, 02 Mayıs 2017 tarihinde itibaren "Enerji Kimlik Belgesi" bulunmayan binaların alım, satım ve kira işlemleri yapılmasında enerji kimlik belgesi aranması gerekmektedir.
Bilindiği üzere Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin 26/A maddesinin dördüncü fıkrasına göre bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danışmanlık(EVD) Şirketleri mevcut binalara enerji kimlik belgesi düzenleyebilmektedir.