MANTOLAMA

Anasayfa | Hizmetlerimiz | ENERJİ VERİMLİLİĞİ | MANTOLAMANeden Mantolama Yapılır?
Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa için 2 kat, Japonya için 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.
Türkiye'de tüketilen enerjinin % 33 binalarda, % 30 sanayide, % 19 ulaştırmada ve %18 diğer alanlardadır. Binalarda harcanan enerjinin de % 70’i de ısıtma ve soğutmada kullanılmaktadır.
“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Yasası” ve buna bağlı çıkartılan “Yönetmelikler” ile enerji sarfının dizginlenmesi ve tasarruf edilmesi amaçlanmıştır. Beklenen tasarruf yılda 14 milyar USD dır.
Binalarda kullanılan ısınma enerjisinin kışın dışarı kaçmasını önlemek, yazın da güneş enerjisinin içeri girmesini önlemek gerektiği ortadadır. Bu önlemenin yolu da bina dış kabuğunun ideal bir şekilde kaplanması ile ısı geçişine mani olunmasıdır.
Binanızın mevcut durumu, mantolanma haline göre ortalama 4 kat fazla enerji tükettiğine emin olunuz. Bu durumda kışın ısınmak için fazla enerji harcamaktasınız, yazın serinlemek için de klima tüketim masrafınız da artmaktadır.
Binanın ısı kaybeden yüzeyleri (Atop ) ve bu yüzeylerin çevrelediği ısıtılan bina hacmi (Vbrüt) değerlerinin fonksiyonu olarak, ülkemiz farklı coğrafi bölgelerine göre değişen miktarlarda ısı kayıpları olmaktadır.
Binanızın mimari yapısına ve (Atop/Vbrüt) “Bodurluk/Narinlik” oranına göre değişmekle birlikte, duvarlardan, pencerelerden, tavandan, tabandan ve kapı pencere aralıklarından olan tabii havalandırmalarla kışın ısı kayıpları, yazında güneşten istenmeyen ısı girişleri olacaktır. Önemini tekrar vurgulamak için, (Atop/Vbrüt) oranı küçük olan bodur tipli binalar, büyük oranlı narin binalara göre daha az ısı kaybederler ve daha az yalıtım masrafları olur. Diğer taraftan ısı kaybeden yapı bileşenlerinin nitelik ve boyutlarının da etkin faktör olduğunu unutmamak gerekir. Bütün bu faktörleri dikkate alarak, TS 825'e göre yapılan hesaplamalar ile gerekli yalıtım miktarı genel olarak belirlenir.
 
Yapının coğrafi yönü, bulunduğu katla ve bağımsız bölümle (daire) ilgili rüzgâr etkisi ve güneş ışığının etkileri de dikkate alınarak TS 2164'e göre de belirlenerek özel olarak tespit edilmiş olunur. TS 825'e göre yapılan genel hesaplamalar, TS 2164'e göre yapılan özel hesaplama değerleri ile mukayese edilerek, yapının bölgesel yalıtım ihtiyacı da alternatifli olarak yapı geometrisi bölgelerine göre hesaplanır ve dengeleme yapılır. Bu hesaplamalara göre yapının bölgesel yalıtım ihtiyacı da alternatifli olarak bölgelere göre hesaplanmış olabilecektir.
 
Bina sakinleri, 634 Sayılı Kat Malikleri Kanunundaki tanım ve hükümlere çerçevesinde varacakları karara göre, yalıtım masraflarını herkese eşit veya bina bloğundaki bağımsız bölümler (dairelerin) paylarına düşen bölgedeki uygulama bedeli olarak farklı bir şekilde pay edebilirler.
 
 
Mantolama yapmaya nasıl karar verilir?
634 Sayılı Kat Malikleri Kanunu,
F) Yenilikler ve İlaveler:
Madde 42, (Değişik Dördüncü Fıkra 18.04.2007 – 5627 Sayılı Yasa/ Madde 16)
MADDE 16 – 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(Dördüncü Fıkra) “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
(Beşinci Fıkra ) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.”
Not: KMK Madde 42 başlangıcında Ek fıkra bitiminde, “Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir” ibaresi.
 
Hangi Adımlar Atılır?
Bina bağımsız bölüm (Daire) malikleri KMK Madde 42 ye göre yeterli çoğunlukla “Isı Yalıtımı” yaptırma kararı alacaklardır.
Yine KMK Madde 42 ye göre Isı yalıtım uygulama projesine ait ödeme oranı belirlemesi kararını da alacaklardır.
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinden, binanın mevcut halinin etüdünü yaptırarak TS 825 e göre genel ve TS 2164 özel şartlara göre “Bina Isı Yalıtım” raporu teknik verilerini rakamsal olarak belirleyeceklerdir.
Bina ısı kaybeden yüzeylerinde Yoğuşma / Buharlaşma tahkiki raporu temin edilecektir.
Merkezi Isıtma sistemi varsa, 5627 Sayılı yasa, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP) ve diğer yönetmeliklere göre sistemin mevcut hali etüt edilmeli, mevzuat gereklerinin yerine gelmesi için ilave yatırımlar tespit edilmelidir.
Ferdi sisteme geçiş için fizibilite çalışması ile mali ve işletme yükü mukayesesi yapılarak oy birliği ile karar alınmalıdır.
Isı Yalıtım Malzemeleri, projelendirme seçimi sırasında BEP yönetmeliğine uygun olacak şekilde seçilecektir.
Isı Yalıtım Malzeme seçimi konusunda teknik veriler temin edilecek ve kat maliklerine sunularak marka ve maliyetleri de göz önüne alınarak seçim yapılmasına yardımcı olunacak ve seçim netleştirilecektir.
Bu rapora göre oluşan uygulama maliyetinin malikler arasında pay edilmesi ile ödeme tablosu belirlenecektir.
Kredi kuruluşlarına başvuru ile kredi temin etme konusunda gerekli şartların hazırlanması ve kat maliklerine sunularak onayı veya reddi temin edilecektir.
 
Eğer binanın yalıtım yapılmadan önceki durumu için Isı Yalıtım Projesi hazırlanmamışsa, yalıtım uygulamasının yapıldığı yüzeyleri (betonarme kolon-kiriş, çıkma, çatı, teras, duvar vb) kullanılan malzeme cinsi (EPS, XPS veya Taşyünü vb.) ve kalınlığı dikkate alınarak binanın mevcut durumu için Isı yalıtım danışmanı veya denetcisi tarafından Isı Yalıtım Projesi hazırlanır ve yapılan yalıtımın TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardına uygun olup olmadığı belirlenir.
Peki Biz Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

ISI YALITIMI  (MANTOLAMA)  YAPILACAK  BİNALARDA
           Yapılacak olan yalıtım uygulaması, başından sonuna kadar denetçi tarafından tüm safhalarında tek tek denetlenir ve uygulama tamamlandıktan sonra hava şartları uygun duruma geldiğinde yapılan yalıtımın performansı termal kamera çekimleriyle etüd edilerek kontrol edilir.
·         Öncelikle TS 825 Standardına uygun hesaplama yöntemiyle bina için Isı Yalıtım Projesi hazırlanır.  Isı Yalıtım Projesi’nde  uygulanacak yalıtımda, binanın hangi yüzeylerine (betonarme kolon-kiriş, çıkma, çatı, teras, duvar vb) hangi malzemelerin kullanılacağı ve bu malzemelerin kalınlığı belirlenir.


·         Teknik şartname hazırlanması: İşlerin ne şekilde yapılacağı tarif edilir. Kullanılacak malzemeler ve işçilikte istenen nitelikler ayrı ayrı detaylandırılır.
·         Teklif toplama: Piyasada bu işin yapan referanslı güvenilir firmalardan en az 4 adet teklif toplanır.
·         İhale süreci: Bu teklifler pozitif ve negatif yönleriyle değerlendirilir.
·         Firma seçimi: Firmaya karar verilerek şartnamede yapılacak işlerle ilgili nihai görüşme yapılır ve Denetim Raporlarına uyacağı hususunda “Taahhütname” alınır.
·         Sözleşme imzalanması: İşin şartnamesine uygun olarak ve süresinde yapılmasıyla ilgili sözleşme imzalanır.
·         Uygulama Safhaları:
Aşağıdaki uygulama safhaları denetçi tarafından tek tek denetlenir.
1.       İskele kurulması
2.        Kullanılacak malzemelerin  sözleşmede belirtilen markada, özellikte ve kalınlıkta orijinal malzeme olması ayrıca orijinal ambalajında iş sahasına getirilmesi
3.        Cephedeki bozuk ve kabarık yüzeylerin tespiti ve bunların onarılması
4.        Subasman profillerinin montajı     
5.        Yapıştırıcının hazırlanması
6.        Yapıştırıcının yalıtım plakalarına yerleştirilmesi
7.        Yalıtım plakaların döşenmesi               
8.        Pencere iç kısımlarına yalıtım levhası kaplanması
9.        Pencere merkezlemeleri
10.    Köşe birleşimleri
11.    Dübel yerlerinin belirlenerek deliklerinin delinmesi
12.    Dübellerin vidalanması          
13.    1. Kat sıvanın hazırlanması
14.    1. Kat sıvanın atılması                    
15.    Yalıtım filesinin döşenmesi
16.    Köşe profillerinin montelenmesi        
17.    Pencere köşelerine ilave file desteği döşenmesi
18.    2. Kat sıvanın hazırlanması
19.    2. Kat sıvanın atılması
20.    Yalıtım plakası konulmayan yerlere (balkon dış tarafları vb.) sıva atılması
21.    Dekoratif mineral sıvanın hazırlanması
22.    Dekoratif mineral sıvanın atılması  
23.    Boya astarının atılması
24.    Son kat boyanın atılması
25.    Yağmur iniş borularının montajı
26.    Pencerelere mermer denizliklerin montelenmesi
27.    Balkon tavanlarının boyanması
28.    Balkon iç yüzeylerinin boyanması
29.    Balkon demirlerinin boyanması
30.    Apartman demir korkuluklarının boyanması
31.    İnşaat atıklarının temizlenmesi
32.    Binaya Enerji Kimlik Belgesi alınması
33.    Termal kamerayla mantolama ısıl performasının ve işçilik hatalarının kontrolü