S覺cak Su Kazanlar覺 Periyodik Muayenesi

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | S覺cak Su Kazanlar覺 Periyodik Muayenesiçerisinde bulundurduu suyu 100 dereceye kadar 覺s覺tan kazana s覺cak su kazan覺 denir. Günümüz teknolojisi ile s覺cak su kazanlar覺 önemli bir ekilde ilerlemitir. Kat覺 ve s覺v覺 yak覺t yakan modellerinde baca sistemi bulunurken doalgaz ile çal覺an modellerinde baca yoktur. S覺cak su kazanlar覺 çiftliklerde, ka覺t endüstrisinde, seralarda, g覺da sektöründe, konutlar, hastaneler, oteller, yüksek binalar, sanayi tesisleri, ahap malzemelerin ilenmesinde ve inaat malzemeleri üreten sektörde kullan覺l覺rlar.

S覺cak su kazanlar覺 覺s覺tma yöntemi aç覺s覺ndan en ekonomik sistemdir. Suyu aniden h覺zl覺 bir ekilde 覺s覺tmaya gerek duymayan durumlarda kullan覺l覺rlar. Is覺tma projelerinde kullan覺lan s覺cak su kazanlar覺 devaml覺 olarak s覺cak su ile çal覺t覺klar覺 için mutlaka bak覺m ve kontrolleri yap覺lmal覺d覺r.

S覺cak su kazanlar覺 “襤 ekipmanlar覺 Kullan覺m覺nda Sal覺k ve Güvenlik artlar覺 Yönetmelii”ne ve Bu yönetmelikte belirtilen “2.1 Bas覺nçl覺 kap ve tesisatlar”a göre kontrolleri yap覺lmal覺d覺r.

ATLASCert® olarak, uzman ekip ve ekipmanlar覺 ile gerçekletirdii s覺cak su kazanlar覺 kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzluklar覺 veya tehlikeli durumlar覺 rapor halinde sizlere sunarak, olas覺 bir tehlikeli olay覺n engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi salaman覺z ad覺na sizlere yard覺mc覺 olur.

襤 Ekipmanlar覺 Kullan覺m覺nda Sal覺k ve Güvenlik artlar覺 Yönetmelii

Bu Yönetmeliin amac覺, i yerinde i ekipmanlar覺n覺n kullan覺m覺 ile ilgili sal覺k ve güvenlik yönünden uyulmas覺 gerekli asgari artlar覺 belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 say覺l覺 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii Kanunu kapsam覺na giren tüm i yerlerini kapsar.

6331 say覺l覺 襤 Sal覺覺 ve Güvenlii Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 say覺l覺 Çal覺ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl覺覺n覺n Tekilat ve Görevleri Hakk覺nda Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayan覺larak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC say覺l覺 Avrupa Birlii Direktifine paralel olarak haz覺rlanm覺t覺r.

2.1. Bas覺nçl覺 kap ve tesisatlar

  • 2.1.1. Bas覺nçl覺 kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yap覺lmas覺 esast覺r. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmedii sürece iletme bas覺nc覺n覺n 1,5 kat覺 ile ve bir y覺l覺 amayan sürelerle yap覺l覺r. Ancak i ekipman覺n覺n özellii ve iletmeden kaynaklanan zorunlu artlar gereince hidrostatik test yapma imkân覺 olmayan bas覺nçl覺 kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribats覺z muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlar覺nda bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.
  • 2.1.2. Bas覺nçl覺 kap ve tesisatlar覺n periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 say覺l覺 Resmî Gazete’de yay覺mlanan Bas覺nçl覺 Ekipmanlar Yönetmelii, 31/12/2012 tarihli ve 28514 say覺l覺 Resmî Gazete’de yay覺mlanan Ta覺nabilir Bas覺nçl覺 Ekipmanlar Yönetmelii ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 say覺l覺 Resmî Gazete’de yay覺mlanan Basit Bas覺nçl覺 Kaplar Yönetmeliinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine ayk覺r覺 olmayan hususlar sakl覺 kalmak kayd覺yla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yap覺l覺r.
  • 2.1.3. (Deiik:RG-23/7/2016-29779) (2) Bas覺nçl覺 kap ve tesisatlar覺n periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eitimi bölümü mezunu teknik öretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri taraf覺ndan yap覺l覺r. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribats覺z muayene yöntemlerinin kullan覺lmas覺 durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standart覺na göre eitim alm覺 mühendisler, teknik öretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler taraf覺ndan uygulanabilir.