Debi l癟羹mleri

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | Debi l癟羹mleriDEB襤 ÖLÇÜMÜ NED襤R:

DEB襤: Herhangi bir kesitten birim zamanda geçen ak覺kan hacmidir.

Ak覺 h覺z ve debisinin ölçülmesi birçok biyolojik, meteorolojik olaylar覺n incelenmesi, endüstrinin çeitli ilemlerinde ve laboratuarlardaki çeitli deneylerin gerçekletirilmesi, hidrolik modellemeler vb. için çok önemlidir. 襤çme suyu, drenaj, at覺k sular, s覺v覺 hidrokarbonlar, petrol ürünleri, nafta, etilen, buten, benzen gibi kimyasal kirletici olmayan her türlü s覺v覺n覺n bir boru içinde bas覺nç etkisiyle sahip olduu debi miktar覺n覺n doru bir ekilde ölçülmesi çok önemlidir. Herhangi bir ak覺 ölçme ileminde, ölçme cihaz覺 ve yöntemin seçiminde bata cihaz覺n hassasiyeti, kapasite aral覺覺 ve fiyat覺 olmak üzere pek çok etken rol oynar. Bu sebeplerle doru ölçümler yap覺labilmesi için hem tecrübeli, kalifiye personele, hem de sertifikal覺 ve kalibrasyonlar覺 yap覺lm覺 iyi cihazlara sahip olmak gerekmektedir. Her noktadan Ultrasonik Debi ölçümü yap覺lamayaca覺ndan, boru cinsine göre sensörleri yerletirme mesafesi çok iyi hesaplanarak kavitasyon ve türbülans olmayan durgun ak覺 olan ve borunun tam dolu geçtii noktalardan ölçüm yap覺lmal覺d覺r. Bunu da ancak dal覺nda yetimi tecrübeli teknik elemanlar yapabilir.

Ultrasonik debi ölçerler, sesin yay覺lma frekans覺n覺n akan ortam覺n meydana getirdii frekans kaymas覺 ilkesine göre çal覺覺rlar. Bu uygulama Doppler etkisine dayan覺r. Ak覺kan覺n içine gönderilen frekans覺 bilinen bir ultrasonik ses, ak覺kan覺n içindeki partiküller, hava kabarc覺klar覺ndan yans覺yarak geri döner. Dönen sinyalin frekans覺ndaki 17 deiken ak覺kan覺n h覺z覺 ile orant覺l覺d覺r. Bir dier yöntem de, bir ultrasonik dalga, s覺v覺 içerisinden gönderilir. Al覺c覺 sensör bu dalgay覺 al覺r almaz ikinci bir dalga gönderir. 襤ki dalgan覺n aras覺ndaki var覺 süresi fark覺ndan ak覺kan覺n h覺z覺 ortaya ç覺kar.

AMAÇ:

Ultrasonik debi ölçüm yöntemi ile, boru içerisinden geçen ak覺kan覺n, boruya ve boru içerisinden geçen s覺v覺ya herhangi bir zarar vermeden, ak覺kan h覺z覺, debisi, yönü ve ölçüm esnas覺nda geçen toplam s覺v覺 miktar覺n覺n h覺zl覺 ve hassas bir ekilde ölçülmesi amaçlanmaktad覺r.

DEB襤 ÖLÇÜM 襤LEM襤NE BALAMADAN ÖNCE SALANMASI GEREKEN ARTLAR:

1.   Öncelikle debi ölçümü yap覺lmak istenen boru hatt覺 yeralt覺nda gömülü olarak bulunuyorsa, boru hatt覺nda ultrasonik debimetre ile ölçüm yap覺labilmesine olanak salayacak ekilde kaz覺larak boru ortaya ç覺kar覺lmal覺d覺r. Ultrasonik ölçümler ancak boruya farkl覺 yöntemleri ve cinsleri bulunan sensörlerin (al覺c覺 ve verici) balanmas覺 ile yap覺labilmektedir. Ultrasonik ölçümlerin en büyük avantaj覺 boruya herhangi bir zarar verilmemesi, h覺zl覺 ve kaliteli ölçümlerin yap覺labilmesidir.

2.    Ölçümün yüksek hassasiyetlerde yap覺labilmesi için debimetrenin, suyun geli istikametinden ortalama 10 çap, gidi istikametinden ise ortalama 5 çap uzunluundaki bir düzlük üzerine yerletirilmesine dikkat edilmelidir. Bu düz boru hatt覺 üzerinde türbülansa neden olabilecek oluumlar覺n da olmamas覺na özen gösterilmelidir. (T, Dirsek Vana v.b.)

ULTRASON襤K DEB襤METRE 襤LE ÖLÇÜM 襤LEM襤:

1.         Ölçüm yap覺lacak olan boru hatt覺n覺n materyali (ÇEL襤K, PVC, PE, BETON v.b.), çap覺 veya çevresi, et kal覺nl覺覺, kaplama cinsi ve kal覺nl覺覺, ak覺kan cinsi (su, deniz suyu, at覺k su, v.b.) ve ses h覺z覺 iletim katsay覺s覺 gibi bilgiler ile debimetrede yeni bir kay覺t oluturulmal覺d覺r. Bu sebeple öncelikle ölçüm yap覺lacak yerde boru cinsi, boru çap覺, boru et kal覺nl覺覺, kaplama malzemesi olup olmad覺覺 ve var ise kal覺nl覺覺/cinsi ve ölçüm yap覺lacak s覺v覺n覺n cinsi kesinlikle tam dorulukla bilinmelidir.

2.         Boru materyali, cihaz içerisinde kay覺tl覺 listeden seçilebilir veya yeni bir kay覺t oluturulabilir.

3.         Boru çap覺 veya çevresi herhangi bir metre vas覺tas覺yla ölçülebilir.

4.         Boruya yerletirilecek sensörlerin boruya tam temas etmesi gerektiinden, boru üzerinde sensörlerin yerletirilecei alanda hiçbir kaplama malzemesi olmamas覺, pürüzlülüün spiral, kaz覺ma vb.yöntemlerle kald覺r覺lmas覺, boru üzerinde pas, boya, vb. olmamas覺 gerekmektedir.

5.         Kaplama malzemesiyle boru aras覺nda hava kabarc覺klar覺n覺n olmas覺 ölçüm hassasiyetini etkileyeceinden, ölçümün yap覺laca覺 noktada izolasyonun bir k覺sm覺n覺n soyulmas覺 ve ölçüm sonras覺 tekrar kaplanarak düzeltilmesi gerekebilir.

6.         Cihaza girilmesi gereken bilgilerden sonra, uygulanacak yönteme (V,  W, Z gibi) bal覺 olarak cihaz sensörlerin birbiriyle olmas覺 gereken uzakl覺覺 verecektir.

7.         Operatör cihaz覺n vermi olduu bu mesafeye göre sensörü k覺za覺 üzerine gres ya覺 sürdükten sonra yerletirir ve mesafeyi ayarlad覺ktan sonra balant覺s覺n覺 yapar.(Cihaz modeline göre deiiklik gösterebilir.)

8.         Tüm bu ilemlerden sonra ölçüm ilemi istenen ölçüm biriminde balat覺l覺r.

 

9.         Yap覺lacak olan ölçüm belirli bir süre boyunca ve belirli zaman aral覺klar覺nda yap覺lmas覺 istenirse, cihazda tarih/saat/zaman/ölçüm aral覺覺 gibi datalar ayarlanarak kay覺t alt覺na al覺n覺r ve ölçüme balan覺r. Uzun süreli ölçümler (24 saat/48 saat vb.) için mutlaka cihazlara bir elektrik kayna覺ndan enerji beslemesi yap覺lmal覺d覺r. Bu sebeple ölçüm noktalar覺nda enerji beslemesi için tedbirler al覺nmal覺d覺r.

10.       Uzun süreli ölçüm noktas覺nda b覺rak覺lacak olan cihazlar覺n güvenlii hem cihazlar aç覺s覺ndan hem de doru ölçüm aç覺s覺ndan salanmal覺d覺r.

11.       Bu kay覺tlar daha sonra cihazdan bilgisayara aktar覺l覺r ve Excel tablo ve grafik olarak eklinde düzenlenir.

 

Kaç覺n覺lmas覺 Gereken Ölçüm Noktalar覺

Aa覺daki ölçüm noktalar覺ndan kaç覺n覺lmal覺d覺r:

  • Neredeyse deforme olmu veya hasarlanm覺 boru bölümleri
  • Kaynak dikileri
  • Tortular覺n boruya kaynama noktalar覺