Cihaz Elektriksel G羹venlik l癟羹mleri

Anasayfa | Hizmetlerimiz | MUAYENE/TEST | Cihaz Elektriksel G羹venlik l癟羹mleriAmaç
Cihazlar覺n elektriksel güvenlik aç覺s覺ndan deerlendirilmesi, kusurlar覺n tespiti ve raporlanmas覺.
 
Kapsam
Elektrikle çal覺an; sabit, ta覺nabilir her türlü makine, cihaz, sistem bu kapsamda deerlendirilmektedir.
 
襤çerik
Yüksek gerilim testi
Referans al覺nan standartlarda belirtilen AC yüksek gerilim miktarlar覺 kademeli olarak cihaz faz-nötr hatt覺na yine referans al覺nan standartlarda belirtilen süreler (sn) dahilinde uygulanmakta ve cihaz覺n yüksek gerilim dayan覺m覺 sorgulanmaktad覺r.
 
Söz konusu test ayn覺 zamanda faz – toprak/d覺 metal gövde aras覺na uygulanarak, yal覺t覺m kabiliyeti sorgulanmaktad覺r. Bu aç覺dan izolasyon testini dorular mahiyettedir.
 
襤zolasyon testi
Referans al覺nan standartlarda belirtilen DV gerilim miktarlar覺 cihaz faz-toprak/d覺 metal gövdeye uygulanmakta, elektrik ak覺m覺 ta覺yan yüzeylerle, gövde aras覺ndaki izolasyon direnci Mohm cinsinden tespit edilmekte ve raporlanmaktad覺r. Testler ba覺ms覺z/hareketli her bir gövde parças覺 için tekrarlanmaktad覺r.
 
Süreklilik Testi
Topraklama balant覺 noktas覺 ile, topraklanan yüzeyler aras覺ndaki direnç deerinin belirlenmesi ilemidir. Testler ba覺ms覺z/hareketli her bir gövde parças覺 için tekrarlanmaktad覺r.
 
Gerilim Düümü
Topraklama sistemi üzerinde kaybedilen gerilim miktar覺n覺n tespit edilmesidir. Kullan覺lan kablo kesitlerine göre izin verilen azami gerilim düümü miktarlar覺 dikkate al覺narak deerlendirme gerçekletirilmektedir.
 
Kaçak ak覺m miktar覺 tespiti
Deerlendirmeye al覺nan makine, cihaz, sistemin normal koullar alt覺nda çal覺覺rken ortaya ç覺kabilecek kaçak miktarlar覺n覺n mA cinsinden tespit edilmesi ve raporlanmas覺 ilemidir.
 
Fonksiyonel testler
Makine, cihaz, sistemlerin çal覺ma gerilim ak覺m, frekans, aktif/görünür güç, CosQ deerlerinin tespit edilmesi ilemidir. Özellikle etiket deerlerinin net ekilde belirlenmesi, gerilim vb. deerlerinin uygun tolerans s覺n覺rlar覺 içinde olup olmad覺覺n覺n belirlenmesi maksad覺 ile gerçekletirilmektedir.
 
Termografik inceleme
Makine, cihaz, sistemler tam kapasite ile çal覺t覺r覺l覺rken, termal görüntülemenin gerçekletirilmesi sureti ile a覺r覺 覺s覺nan parça/hat mevcudiyetinin sorgulanmas覺 ilemidir. Bu suretle seçilen kablo kesitlerinin alt nominal ak覺m deerlerinin ve balant覺 sorunlar覺n覺n mevcut olup olmad覺覺 belirlenebilmektedir.
 
Referans standartlar:
TS EN 60204-1_05.04.2011
Makinalarda güvenlik- Makinalar覺n elektrik donan覺m覺 - bölüm 1: Genel kurallar
Bu standart, çal覺覺r durumdayken elle ta覺namayan makinalara (koordineli biçimde birlikte çal覺an makinalar grubu dâhil) ait elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik donamlar覺n覺n ve sistemlerinin uygulamalar覺n覺 kapsar.
 
TS EN 60335-1_ 27.12.2012
Güvenlik kurallar覺- Ev ve benzeri yerlerde kullan覺lan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
Bu standart, tek fazda 250 V’ u dierlerinde 480 V’ u amayan beyan geriliminde çal覺an, ev ve benzeri yerlerde ve ticari amaçlar için kullan覺lan elektrikli cihazlar覺n güvenlik kurallar覺n覺 kapsar.
 
TS EN 61439-1_ 08.03.2012
Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donan覺mlar覺- Bölüm 1: Genel kurallar
Bu standart, alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için tarifleri ve hizmet artlar覺n覺, yap覺l覺 özelliklerini, teknik karakteristikleri ve dorulama özelliklerini kapsar.
 
TS EN 60598-1_ 22.11.2016
Armatürler – Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
Bu standart, elektrik 覺覺k kaynaklar覺 ile birleik, 1000 V’ a kadar olan besleme gerilimleri ile çal覺an armatürler ile ilgili genel kurallar覺 kapsar. Bu standarda ki ilgili deneyler ve kurallar, s覺n覺fland覺rma, iaretleme, mekanik yap覺l覺, elektriksel yap覺l覺 ve foto biyolojik güvenlii kapsar.
 
TS EN 60745-1_ 19.01.2010
Elle tutulan motorla çal覺an elektrikli aletler- Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
 
TS IEC 60755_ 11.11.1997
Art覺k ak覺mla çal覺an koruyucu düzenler-Genel kurallar
Bu standart 440 volta kadar ve 200 A ve kadar, art覺k ak覺mla çal覺an koruyucu düzenleri kapsar.
 
TS EN 61010-1_ 05.06.2012
Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullan覺lan elektriksel donan覺m için güvenlik kurallar覺- Bölüm 1: Genel kurallar
 
TS EN 62841-1_ 23.10.2015
Elektrik motoruyla çal覺an elde tutulan aletler, ta覺nabilir aletler ve çim ve bahçe makinalar覺- Güvenlik – Bölüm 1: Genel kurallar.
Bu standart elektrik motoruyla çal覺an veya manyetik tahrikli elde tutulan aletleri (IEC 62841-2, ta覺nabilir aletleri (IEC 62841-3 ve çim ve bahçe makinalar覺n覺 (IEC 62841-4) kapsar.
 
 
TS EN 61558-1_ 31.01.2008
Güç transformatörleri, güç kaynaklar覺, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenlii- Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
Bu standart; güç transformatörlerinin, güç beslemelerinin, reaktörlerin ve benzeri ürünlerin elektrik, 覺s覺l ve mekanik güvenlik gibi güvenlikle ilgili hususlar覺 kapsar.
 
TS EN 60065_ 18.02.2015
Audio, video ve benzeri elektronik cihazlar - Güvenlik kurallar覺
 
Raporlama
Gerçekletirilen bütün test ve muayene çal覺malar覺, resmedilerek (objektif kan覺t) raporlanmaktad覺r. Tespit edilen kusurlar覺n tamam覺 detayl覺 ekilde tan覺mlanmakta, kök nedenler ve düzeltici faaliyetler belirtilmektedir. Haz覺rlanan raporlar覺n tamam覺n覺n geçerlilii, kurumsal web sayfam覺z üzerinden, rapor numaras覺 kullan覺lmak sureti ile kontrol edilebilmektedir.
 
Yasal Dayanak
MAK襤NA EMN襤YET襤 YÖNETMEL襤襤 (98/37/AT) (Tarih: 3 Mart 2009 / Say覺: 27158
BEL襤RL襤 GER襤L襤M SINIRLARI 襤Ç襤N TASARLANAN ELEKTR襤KL襤 EK襤PMAN 襤LE 襤LG襤L襤 YÖNETMEL襤K (Tarih: 2 Ekim 2016 / Say覺 : 29845)